انتصاب در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت

مدیرکل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت منصوب شد

فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در حکمی، حسین فهیمی‎تبار را به عنوان مدیرکل آموزش، برنامه‎ریزی نیروی انسانی و تحول اداری این معاونت منصوب کرد

https://roydadnaft.ir/1121کپی شد!