مهدی شیورانی سرپرست مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه ویژه پارس: دوره آشنایی با سامانه جامع پایش محیط زیست در مرکز آموزش HSE منطقه ویژه پارس برگزار شد

مهدی شیورانی همچنین اضافه کرد : مجری این دوره محیط زیست استان بوشهر بوده است که چگونگی ثبت پسماندهای صنعتی و عادی شرکتها همچنین انتقال و بارگیری پسماندها و مدیریت پسابها را به شرکت کنند گان اموزش داده شد وی تصریح کرد : نصب این سامانه از آن جهت دارای اهمیت است که تمامی عملکردهای زیست محیطی شرکتها و سازمانها فعال در این منطقه اقتصادی پارس  مورد ارزیابی سازمان محیط زیست کشور قرار میگیرد چرا که برای جابجایی پسماندها نیازمند مجوز محیط زیست کشور است و گزارش آن طی دو نسخه به راهداری و گمرک منطقه نیز باید ارسال گردد گفتنی است این سامانه قرار است از نیمه دوم مهرماه نصب و راه اندازی شود .
این دوره سوم مهرماه سال جاری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس برگزار شد .

https://roydadnaft.ir/2467کپی شد!