نشست صمیمانه مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با کارکنان و خانواده های آنان در شهرک توحید جم

سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور در شهرک توحید جم با کارکنان و خانواده های آنان دیدار و گفت و گو کرد.

جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 47
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 45
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 44
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 42
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 40
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 39
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 38
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 37
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 36
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 35
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 34
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 32
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 31
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 30
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 29
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 28
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 26
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 25
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 24
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 23
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 22
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 20
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 19
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 18
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 17
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 16
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 15
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 14
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 12
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 11
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 10
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 9
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 8
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 7
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 6
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 5
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 4
جلسه مدیرعامل و ساکنین شهرکهای جم 2
https://roydadnaft.ir/16045کپی شد!