دولت با یک-سوم کردن ارزش ریال، دو-سوم بدهی های خود را پرداخت کرد.

بدهی های دولت به سیستم بانکی (بانکها+بانک مرکزی) از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه ۱۳۹۲، با ۳ برابر افزایش، به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۷ بالغ گردید.

در صورتی که ارزش ریال کاهش نیافته بود، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۷۵ میلیارد دلار بود که هم اکنون به یک-سوم کاهش یافته است. به عبارتی دولت با دستکاری ارزش پول ملی دو-سوم بدهی خود را پرداخت کرد.

اما همه ماجرا این نیست.

چند صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت و شرکت های دولتی نیز با بی ارزش سازی پول ملی پرداخت گردید.

بدهی خالص بانکها به بخش خصوصی و مردم بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که به یک-سوم تقلیل یافت.

همچنین دو-سوم بدهی بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب وابسته به دولت و جناح های قدرت هستند نیز تسویه گردید.

در سوی دیگر ماجرا، دستآورد این فرآیند مخرب تشدید رکود و پس از آن سکته اقتصادی و فلاکت و بینواسازی عامه مردم است./احسان سلطانی

https://roydadnaft.ir/951کپی شد!