انتصاب در پتروشیمی شیراز

با حکم مهندس قنبریان مدیرعامل پتروشیمی شیراز آقایان مجید رستگاریان و عبدالرحیم زارعی به ترتیب بعنوان رئیس و معاون این شرکت منصوب شدند.

بر اساس گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیراز در مراسم تودیع و معارفه از خدمات مهندس ده بزرگی که پیش تر ریاست مجتمع را بر عهده داشتند و به افتخار باز نشتگی نائل شدند قدر دانی بعمل آمد.

https://roydadnaft.ir/916کپی شد!