انتصاب در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس/ اعتماد سید پیروز به جوانان

«مهندس موسوی» مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طی حکمی مهندس مهدی شیورانی را به سمت سرپرست مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب کرد.

https://roydadnaft.ir/913کپی شد!
۱