صدای کاربران/ سیاست یک بام و دو هوا در مدیریت اکتشاف!

در ادامه سیاستهای کارمندستیز وزیر نفت، سیدصالح هندی به عنوان مدیری که ورود یکباره ش به حلقه مدیران نفت منسوب به نزدیکی پسرعمویش با وزیر نفت است، همواره دنباله رو وزیر نفت بوده و سیاستهای ریاضتی ابلاغی و اجراییش نظیر: کاهش ساعات اضافه کار پرسنل، کاهش حجم و ممانعت از مأموریتها حتی در مواقع ضروری، تعیین میزان اضافه کار بر اساس فرمولی که میزان پیشرفت پروژه های آن مدیریت که معمولاً به دلیل نواقص و ضعف عملکرد پیمانکاران عقب هستند نیز در آن تاثیرگذار است، به خوبی گواه این مسیله است.

در کنار این فشارها به معیشت پرسنل، هزینه کردها برای مسایل غیر ضروری نظیر صرف بودجه در سفرهای پیاپی گروه کوهنوردی که توسط حلقه نزدیکان مشاور مدیر اکتشاف اداره میشود و یا برنامه ریزی برای برگزاری جشن “گردهمایی وحدت آفرین خانواده های کارکنان مدیریت اکتشاف” که مشابه این جشن سالهای گذشته با بودجه های چندصد میلیونی برگزار گردید، اعتراض بخش عمده ای از پرسنل را درپی داشته است که آن را به مثابه یک بام و دو هوایی در نحوه اداره مدیریت اکتشاف از سوی سیدصالح هندی دانسته اند.

https://roydadnaft.ir/900کپی شد!
 
اخبار پیشنهادی