رئیس ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ’ گاز پارس جنوبی: زمینه آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پدافند غیرعامل با مساعدت و همکاری تمام واحدها در مجتمع گاز پارس جنوبی نهادینه شده است.

ﺣﺒﯿﺐﺍﻟﻪ ﺭﺋﻮﻑ، رئیس ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﺑﺎﻧﻤﺎﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻟﺬﺍ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

همچنین ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺷﻮﻡ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻀﺐ ﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

حبیب‌ا…رئوف با اشاره به اینکه در تقویم رسمی کشور ۸ آبان با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز پدافند غیرعامل نامگذاری شده است، گفت: این روز سالروز فرمان مقام معظم رهبری برای تاسیس شورای عالی پدافند غیرعامل است و بر همین اساس هر سال سازمان پدافند غیرعامل در ایام ابتدایی آبان ماه برنامه های فرهنگی و تبیینی خود را تحت عنوان هفته پدافند غیرعامل ابلاغ و در سازمانها اجرا می گردد.

ﺭﺋﻮﻑ با ارائه تصویری از شرایط حاکم بر برگزاری هفته پدافند غیرعامل در سال جاری افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و در نظر گرفتن این احتمال که با آغاز فصل سرد شیوع این ویروس افزایش پیدا کند لذا در تمامی برنامه ها رویکرد اصلی استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و ارتباطات از راه دور است تا ضمن گرامیداشت این هفته، شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با کرونا به دقت اجرا شود .

وی با تاکید بر اینکه اطمینان بخشی، امیدبخشی،آگاه سازی و آموزش عمومی و هوشیارسازی مسئولان در برابر تهدیدات از جمله اصول کلیدی برنامه های هفته پدافند غیرعامل سال ۹۹ است، افزود:سالروز پدافند غیر عامل(هشتم آبان ماه) فرصت مغتنمی است که با اجرای برنامه های مفید، متنوع و فراگیر در حوزه های مختلف عمومی و تخصصی ، دستاوردهای پدافند غیر عامل و گفتمان سازی عمومی و نهادینه کردن آنها در بین مسئولین، مدیران و کارشناسان اقدام نماییم و ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﻭ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑی ﻭ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎ در حال برگزاری بودهﮐهن ﺷﺎﻣﻞ تمرین ها ﻭ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺑﺮﮒ ﻧﺎﻣﻬﺎ و مکاتبات اداری است.

ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺷﻌﺎﺭﺍﻣﺴﺎﻝﺩﺭﺣﻮﺯﻩﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ”مقاومت فعال، تاب آوری حیرت انگیز، ایران قوی”ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻖ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺎﺭﻧ ﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮﺡﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﻮﺩﻩﮐﻪﺑﺎﯾﺪﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﺩ. همچنین خاطرنشان نمود: در ایام هفته پدافند غیرعامل شعارهای «نهادینه سازی مصونیت در زیرساخت ها با تفکر بسیجی، روحیه جهادی و عمل انقلابی»،«پدافند زیستی، مرزبانی زیستی و ارتقای ساختار دفاع بیولوژیک»، «پدافند سایبری، ملی سازی فضای مجازی در مسیر حکمرانی سایبری بومی»، «پدافند مردم محور، خانواده آماده، جامعه مستحکم»، «پدافند شهری، زیرساخت های ایمن؛ شهرهایی امن»، «پدافند شیمیایی؛ آینده‌ای قدرتمند در امتداد گذشته‌ای پرافتخار» و «اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و پیروزی در جنگ اقتصادی» به عنوان شعار روزهای هفته و محور اصلی برنامه های سازمان پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است.

ﺭﺋﻮﻑ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖﺳﺎﺯﯼ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ،ﮔﻔﺖ: ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺷﻤﻦ، ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﻭ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻬﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻭﯼﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺩ: ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺭﺋﻮﻑﯾﺎﺩﺁﻭﺭﺷﺪ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣینه ﺍﺩﺍﺭﻩ HSE ، ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ با ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾن ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻔﺖ: ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﯼ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ شرایط اضطراری ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦﻣﻘﺎﻡﻣﺴﺌﻮﻝﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺩ: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺿﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ با ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕﭘد ﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﺩ.

ﻭﯼﻣﺮﺍﮐﺰﺭﺍﺩﺭﺑﺨﺶﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞﺳﻪﺩﺳﺘﻪﻋﻨﻮﺍﻥﮐﺮﺩﻭﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻻﯾﻪﻫﺎﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ دﺍﺭﻧﺪ.

ﺣﺒﯿﺐﺍﻟﻪﺭﺋﻮﻑ،رئیسﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞﻭﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺑﺤﺮﺍﻥﻣﺠﺘﻤﻊﺩﺭﭘﺎﯾﺎﻥﺍﻇﻬﺎﺭﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼﮐﺮﺩ: ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑرد ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ، ﺿﻤﻦ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ، ﮔﺎﻣﯽ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻣ ﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ.

https://roydadnaft.ir/7648کپی شد!