انتصاب در شرکت ملی نفت ایران؛دکتر محمدطاهر خطی سرپرست بسیج شرکت ملی نفت ایران شد

طی حکمی از سوی مسئولین بسیج وزارت خانه ها و ادارات کشور و تایید آقای دکتر کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران وبا حضور مسئولین مرکز بسیج وزارت نفت،دکتر محمدطاهر خطی به عنوان سرپرست بسیج شرکت ملی نفت ایران منصوب شدند.

از جمله سوابق ایشان که به عنوان چهره نخبه علمیشناخته می شود می توان به مسئول کارگروه مرکز دانش بنیان دانشگاه علوم تحقیقات نام برد و همچنین در کارنامه اجرایی ایشان نیز مسئولیت برنامه ریزی منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر و فرمانده بسیج شرکت نفت خزر دیده می شود.

برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و توفیق را داریم.

منبع:نفت آنلاین

https://roydadnaft.ir/7623کپی شد!