ظرفیت های دانشگاه علمی کاربردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بهمن ماه به روال قبل بازگشت

با پیگیری های متعدد سر انجام ظرفیت های دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی در بهمن ماه به روال قبل بازگشت

با توجه به استقبال فراوان متقاضیان و ظرفیت های محدود در این مرکز اولویت با کسانی است که سریعتر به این واحد آموزشی مراجعه نمایند.

علاوه بر افزایش ظرفیت رشته ها(کاردانی به کارشناسی)،رشته های کاردانی این واحد آموزشی نیز افزایش ظرفیت داشته است.

ضمنا برخی رشته هایی که در فراخوان اولیه موجود نبود به عنوان مثال امور اداری مجددا به رشته های این مرکز اضافه شده است.

https://roydadnaft.ir/757کپی شد!