رییس دفتر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

ایرج خرم‌دل مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حکمی امیر همتی را به عنوان رییس دفتر مدیر عامل منصوب مکرد.متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای امیر همتی بیجارسری / کارمند شماره ۵۷۷۸۷۵  با سلام     با عنایت به تجارب، تعهد و سوابق ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس دفتر مدیرعامل منصوب می شوید.     

از مهمترین وظایف سازمانی جنابعالی، برنامه ریزی و هماهنگی و تنظیم جلسات درون و برون سازمانی، ساماندهی ارتباطات، پیگیری و پاسخگویی به موقع به مکاتبات و تکریم ارباب رجوع و ساماندهی فعالیت های مرتبط با دفتر مدیر عامل می باشد.      

نظارت بر دبیرخانه مرکزی سازمان واقع در عسلویه و همچنین نظارت بر عملکرد دفاتر هماهنگی و پشتیبانی تهران و بوشهر به منظور یکپارچه سازی و وحدت رویه و همچنین ارائه طرح و پیشنهادات جدید به منظور بهبود فعالیت ها در حوزه های یاد شده و پیگیری دریافت گزارش عملکرد ماهیانه دفاتر تهران و بوشهر از دیگر برنامه های محوله به شما می باشد.     

امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید.ایرج خرم دل

مدیر عامل

https://roydadnaft.ir/6518کپی شد!