مسئول واحد حفاظت فنی و بهداشت کار مدیریت کار سازمان منطقه ویژه پارس منصوب شد

رئیس بازرسی کار مدیریت کار و‌خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس، در حکمی آرش ارمی از بازرسان قدیمی این مدیریت را به سمت مسئول واحد حفاظت فنی و بهداشت کار منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد و سوابق مفید جنابعالی در واحد بازرسی کار مدیریت کار و‌خدمات اشتغال و با عنایت به تسلط جنابعالی در حوزه های مختلف حفاظت فنی و بهداشت کار به موجب این حکم به عنوان مسئول واحد حفاظت فنی و بهداشت کار منصوب می شوید.

https://roydadnaft.ir/6403کپی شد!