تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از ترکیب کمیسیون انرژی/ گزینه‌های ریاست چه کسانی هستند؟

جدیدترین لیست ١٩ نفره از ترکیب اعضای کمیسیون انرژی مجلس که به دست خبرنگار اقتصادآنلاین رسیده حاکی از صدرنشینی فریدون عباسی و مصطفی نخعی از مجموع امتیازات کسب شده است.
در این بین اما فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی در دوره دهم مجلس، از نظر امتیازات تخصصی کسب شده در رده نهم قرار دارد.
لیست جدید بدین قرار است:
١- فریدون عباسی دوانی
٢- مصطفی نخعی
٣- موسی احمدی
۴- هادی بیگی نژاد
۵- مالک شریعتی نیاسر
۶-سید موسی موسوی
٧- عبدالکریم جمیرانی
٨- احمدی مرادی
٩- فریدون حسنوند
١٠- رابرت بگلریان
١١- قاسم ساعدی
١٢- حبیب آقاجری
١٣- حسین حسین زاد
١۴- عبدالعلی رحیمی مظفری
١۵- مجید ناصری نژاد
١۶- رمضان‌علی سنگدوینی
١٧- پرویز محمد نژاد قاضی محله
١٨- محمد کعب عمیر
١٩- روح‌الله ایزدخواه

https://roydadnaft.ir/6150کپی شد!