لغو دورکاری کارمندان در برخی ادارات بوشهر/ استانداری: مصوبه قبلی پابرجاست

شماری از کارکنان برخی دستگاههای اجرایی نسبت به لغو طرح فعالیت ادارات با حداکثر دو سوم نیروهای شان انتقاد می کنند.

خبر می رسد از ابتدای هفته جاری برخی ادارات استان نظیر شهرداری ها، شرکت پخش فرآورده های نفتی یا برخی ادارات استانی تابعه قوه قضائیه شیوه فعالیت با حداکثر دو سوم نیروها و سپردن بخشی از امورات بصورت دورکاری را لغو کرده و در این خصوص توجیهاتی نظیر “حجم فراوان امورات اداری” بکار می برند.


پیش از این ستاد ملی مقابله به کرونا مقرر کرده بود در راستای فاصله گذاری اجتماعی، ادارات حداکثر دو سوم نیروهای خود را به محل کار کشانده و مابقی بصورت دورکاری باشد.

تصمیم اخیر برخی دستگاههای اجرایی استان بوشهر برای فراخوان همه کارکنان به محل کار و برگشت از مصوبه ستاد ملی در شرایطی است که همچنان خطر شیوع کرونا جدیست.

در همین خصوص، حسن ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر گفت: مصوبه قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای کاهش تراکم کارمندان و مراجعات به دستگاههای اداری پابرجاست و باید ادارات طوری برنامه ریزی کنند که با حضور حداکثر دو سوم نیروهای خود و همچنین ایفای وظایف سایر کارکنان بصورت دورکاری، به خدمات رسانی بپردازند.

به گفته وی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت های استانداری بوشهر مسئول بررسی موضوع اخیر در برخی دستگاههای اجرایی (لغو مصوبه ستاد ملی درباره دورکاری) شده است./خلیج فارس

https://roydadnaft.ir/5738کپی شد!