آماده سازی و بسته بندی محلول‌های ضدعفونی اهدایی منطقه ویژه به محیط پیرامونی

این کارگاه با ترکیب اتانول ۹۶ درصد بعلاوه آب اکسیژنه و گلیسیرین ۹۸ درصد و آب مقطر محلول ضد عفونی دست و سطح تولید می‌کند.  سیستم مکانیزه این کارگاه بر اساس استاندارد‌های موجود در کشور دقت و سرعت تولید این محلول را افزایش می‌دهد و هر مخزن تولیدی این کارگاه جهت تایید نهایی به پتروشیمی بوشهر فرستاده میشود. محلول تولیدی این کارگاه با قیمت کمتر نسبت به بازار تولید شده و در اختیار جامعه محلی و شرکت‌های مستقر در منطقه قرار می‌گیرد.ضد عفونی 3
ضد عفونی 2
ضد عفونی 1

https://roydadnaft.ir/5572کپی شد!