ضدعفونی و گندزدایی سه پالایشگاه پارس جنوبی توسط اچ اس یی سازمان منطقه ویژه پارس

در ادامه عملیات ضدعفونی و گندزدایی پالایشگاه های پارس جنوبی سه پالایشگاه دیگر مجتع گازی پارس جنوبی(پالایشگاه های اول،پنجم و هفتم) توسط نیروهای آتش نشای سازمان منطقه ویژه پارس انجام شد.

این عملیات در راستای مصوبات کمیته اچ اس یی منطقه ویژه پارس برای پیشگیری از ویروس کرونا است که تاکنون ۶ پالایشگاه مجتمع گازی پارس جنوبی ضد عفونی و گندزدایی شده است.

در این عملیات ۶ لیتر آب ژاول و ۱۲۲۰ لیتر آب مورد استفاده قرار گرفت که در این راستا ۱۶۷۰۰ متر مربع از فضا و اماکن این سه پالایشگاه ضدعفونی و گندزدایی شد.
ضدعفونی پالایشگاه ها 21
ضدعفونی پالایشگاه ها 20
ضدعفونی پالایشگاه ها 19
ضدعفونی پالایشگاه ها 18
ضدعفونی پالایشگاه ها 17
ضدعفونی پالایشگاه ها 16
ضدعفونی پالایشگاه ها 15
ضدعفونی پالایشگاه ها 14
ضدعفونی پالایشگاه ها 13
ضدعفونی پالایشگاه ها 12
ضدعفونی پالایشگاه ها 11
ضدعفونی پالایشگاه ها 10
ضدعفونی پالایشگاه ها 9
ضدعفونی پالایشگاه ها 8
ضدعفونی پالایشگاه ها 7
ضدعفونی پالایشگاه ها 6
ضدعفونی پالایشگاه ها 5
ضدعفونی پالایشگاه ها 4
ضدعفونی پالایشگاه ها 3
ضدعفونی پالایشگاه ها 2
ضدعفونی پالایشگاه ها 1
عملیات ضد عفونی و گندزدایی 5
عملیات ضد عفونی و گندزدایی 4
عملیات ضد عفونی و گندزدایی 3

https://roydadnaft.ir/5405کپی شد!