ضدعفونی فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه به طور مستمر انجام می شود

اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با کرونا در مبادی ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بصورت مستمر انجام می شود.

مقابله با کرونا در فرودگاه 9
مقابله با کرونا در فرودگاه 8
مقابله با کرونا در فرودگاه 7
مقابله با کرونا در فرودگاه 6
مقابله با کرونا در فرودگاه 4
مقابله با کرونا در فرودگاه 3
مقابله با کرونا در فرودگاه 2
مقابله با کرونا در فرودگاه 1

https://roydadnaft.ir/5122کپی شد!