سفر گاز در امتداد البرز

اتوبان تهران–کرج، شلوغی همیشگی خودرادارد. همین طورغبارغلیظش را که برخاسته از اگزوزخودروهای عبوری ودودکش کارخانه هایی است که در مسیرش قرار گرفته اند؛ وهمه اینها چتری شده است بر پهنه آسمان.

کرج که فاصله چندانی هم با تهران ندارد، تاهمین چند سال پیش، از شهرستان های استان تهران محسوب می شد. شاید به همین خاطراست که با پیمایش مسیری نزدیک به ۲۰ کیلومتر، حس خاصی ازاین که وارد استان دیگری می شوی، ایجاد نمی شود.  کرج هم همه ویژگی هایی راکه یک کلانشهرباید داشته باشد، دارد. ازدحام جمعیت درایستگاه های مترو واتوبوس، خیابان های پرترافیک، مغازه های متعدد ومتنوع، سینما، مراکزخرید والبته درکنارهمه اینها فعالیت های زیر بنایی مثل گازرسانی…   ظاهراهمه مراکزاداری استان البرزدریک جا مستقرهستند. درمیدان آیت الله طالقانی، خیابان فرهنگ و شرکت گازاستان البرز نیز درهمین خیابان است. شرکتی تازه تاسیس درسه طبقه با مدیریت عاملی حسین تقی نژاد.  تقی نژاد را ازسال های دورمی شناسم، ازآن زمان که درخراسان شمالی خدمت می کرد. لهجه خراسانی شیرینی دارد مثل دیگرلهجه ها وگویش ها، درجای جای کشورمان.  دفترکارش نسبتا بزرگ است، میزجلسه مستطیل شکل، میزکار، صندلی های چرمی، همه به اقتضای تازه تاسیس بودن شرکت، «نو» هستند.  ساعت از ۱۰ و ۳۰ دقیقه گذشته و تقی نژاد مشتاق شروع گفت وگو وارائه گزارش از فعالیت های همکارانش در گازرسانی به استان البرزدرمدت چهارسال حضورش دراین نقطه ازکشوراست.

   با معرفی اجمالی خود، بفرمایید که از چه زمانی وارد صنعت نفت و شرکت ملی گاز ایران شدید؟

ورود من به صنعت نفت و آغازفعالیتم درشرکت ملی گازایران، با فعالیت در حوزه ابزاردقیق شهرهای نواحی شرکت گازاستان خراسان رضوی، به سال ۱۳۶۶ برمی گردد. پس از آن نیزبه مدت۱۱سال اداره شرکت گازاستان خراسان شمالی را به عهده داشته ام وچهارسالی هم می شود که درشرکت گاز استان البرز افتخارخدمت دارم.

   به نظر می آید پس از ۳۲ سال خدمت درصنعت گاز، باید به بازنشستگی و دوران پس از آن فکر کنید؟

درست است. ۱۵ماه دیگربازنشسته می شوم و باتوجه به روحیه ای که در خود سراغ دارم، علاقه مندم پس ازبازنشستگی به فعالیت هایی که به بهتر شدن زندگی افراد درجامعه کمک می کند، بپردازم. مثل ورود به حوزه های خیریه وسازمان های مردم نهاد.

   4 سال حضور دراستان البرز، چه شناختی درباره این استان به شما داده است؟

استان البرز(سی و یکمین استان کشور) و خاصه کرج را رنگین کمانی از فرهنگ ها می دانم. این استان به خاطرمجاورت با استان های شمالی کشور، محل گذربسیاری از اقوا م با فرهنگ های متنوع ازشهرهای مختلف کشور است وازآنجا که فرهنگ ها وخرده فرهنگ ها، عاملی مهم در توسعه به شمارمی آیند، این مهم ویژگی منحصربه فردی رابرای استان البرز ایجاد کرده است که با ایمان درخدمت رسانی به مردم باید ازآن به عنوان یک فرصت استفاده شود.

   گاز استان البرز از چه زمانی فعالیت رسمی خود را درقالب «شرکت» آغاز کرده است؟

این شرکت، شهریور۱۳۹۴فعالیت رسمی خود رابه عنوان سی و یکمین شرکت گاز استانی شروع کرده است، اما فعالیت های گازرسانی دراین استان بااحداث خطوط وشبکه به۲۷سال قبل ازاین تاریخ برمی گردد؛ بنابراین، باید این نکته رایادآورشوم که استان البرز درعرصه گازرسانی، ۳۱ سال قدمت دارد.  شرکت گازاستان البرز از زمان شروع فعالیت رسمی خود برای داشتن زیرساختی مطمئن وپویا درخدمات رسانی، نقشه راهی را با این دورنما که در افق ۱۴۰۰باید دربین ۱۰شرکت برترگازهای استانی قرارگیرد، تدوین کرد. این نقشه، مسیر روشنی برای دست یابی به اهداف، پیش روی شرکت گازاستان البرز قرارداده وبرنامه هانیزبرپایه آن پیش رفته است. برای مثال، سال گذشته موفق به کسب گواهینامه تعالی سازمانی با دوستاره شدیم و امسال نیزبرای دریافت این گواهینامه، البته با سه ستاره، برنامه ریزی کرده ایم.  همچنین امسال درمیان چهارشرکت برترگازاستانی، موفق به دریافت گواهینامه رضایت مندی و رعایت حقوق شهروندی شده ایم. این موارد بر اساس همان نقشه راه محقق شده است.

   بخشی از توضیحات شما به تکریم ارباب رجوع اشاره دارد؟

بله. تربیت انسان های شایسته در این شرکت به عنوان یک هدف مهم تعریف شده است. انسان خوب، شایسته تعاریف زیادی دارد اما در این شرکت یک تعریف ساده از آن شده و آن این که «انسان خوب کسی است که حال دیگران را خوب کند.» این نکته بسیار مهمی است چون به طور مستقیم با ارباب رجوع و تکریم آن ارتباط دارد. به این معنا که وقتی کارکنان درهرمسؤولیت، وظیفه خود را درقبال سازمان به درستی انجام دهند، در مقابل ارباب رجوع نیز بنابر مسؤولیت انجام وظیفه خواهند کرد تا آنجا که وقتی مشترکی وارد سازمان می شود، با رضایت مندی از آن خارج شود.  سازمانی که حقوق خود و مخاطبانش را به درستی درک کرده باشد و با خدمت رسانی شایسته بتواند نظر مساعد ارباب رجوع راجلب کند، سازمانی اثر بخش و موفق خواهد بود و در شرکت گاز استان البرز تلاش شده است در این مسیر گام برداشته شود.  کارآمدی و اثر بخشی که به بهره وری سازمان می انجامد، مواردی هستند که به آنها توجه ویژه می شود. اثر بخشی همان ایجاد حال خوب و رضایت مندی مشترکان است.

   همجواری استان البرز بااستان های تهران و مازندران، چه ویژگی هایی دارد؟

تونل کندوان که حدفاصل استان البرز و مازندران قرارگرفته است، فاصله این دواستان را زیاد کرده است؛ بنابراین ازآنجا که فعالیت های گازرسانی دراستان مازندران فاصله زیادی ازاستان البرزدارد، ازلحاظ فعالیت های گازرسانی، نقطه مشترکی میان این دو استان وجود ندارد؛ امابه دلیل نزدیکی بااستان تهران، مشترکاتی باهم داریم مثل مشترک بودن در ایستگاه های تقلیل فشار گاز.

   از اوضاع کنونی گازرسانی به استان البرز بگویید؟

استان البرز۱۷شهردارد که همگی آنها به جزآسارا زیرپوشش گاز طبیعی قراردارند و  9/99 درصد جمعیت شهری این استان از گازبه عنوان سوخت پاک بهره مند هستند.

 درحوزه گازرسانی روستایی نیز گازرسانی به ۲۹۰ روستا هدف گذاری شده که ازاین تعداد تاکنون۱۴۵روستا به شبکه گازمتصل و از آن بهره مند شده اند. به این ترتیب باگازرسانی به این تعداد روستاهم اکنون ۸۴ درصد جمعیت روستایی زیرپوشش گازطبیعی قرار دارند.تاپایان امسال هم۲۰روستادرشهرهای نظرآباد(۴روستا)اشتهارد(۴ روستا) و ساوجبلاغ (۱۲روستا) به شبکه سراسری گازمتصل خواهند شد.

   درباره گازرسانی به طالقان و آسارا چه توضیحی دارید؟

شهرطالقان بارفع مشکلاتی که درخط انتقال گازبه این شهر وجودداشت، درسال۹۴ گازرسانی شد وهم اکنون مردم این شهرازاین سوخت پاک استفاده می کنند. نکته مهم در گازرسانی به این شهرانجام سریع آن درمدت زمان ۱۲۰ روز بود.  گازرسانی به روستاهای طالقان نیزبنابر برنامه ریزی در دست اجراست؛ به گونه ای که تاکنون۱۴روستای آن زیرپوشش گازقرار گرفته اند و عملیات گازرسانی به۳۸روستای دیگرآن نیزدرحال اجراست که به تدریج وارد مدار خواهند شد.  گازرسانی به۲۵روستای باقی مانده شهرطالقان نیزدرمرحله انتخاب پیمانکار است وعملیات اجرایی گازرسانی به آنها، سال آینده آغاز خواهد شد.  با این توضیحات، بنابرقول داده شده به مردم طالقان، انتظارمی رود تا اوایل سال ۱۴۰۰، بیش از۹۵ درصدجمعیت روستایی این شهر زیرپوشش گاز طبیعی قرارگیرند.

   گازرسانی به آسارا چطور؟

چالوس، جاده ای بین المللی و نیازمند کارخاص است. این جاده شامل ۵۴ روستا در دو بخش بالا وپایین سد کرج است وآسارا در بالای آن قرار دارد.

باوجودعرض کم این جاده و سختی کاردراین مسیر، بنابر برنامه ریزی، ۳۹ روستای بالای سد که آسارا نیزدردل آنها قرارگرفته است، تا سه سال آینده زیرپوشش گاز طبیعی قرارخواهند گرفت.

   البرز، استانی است که صنایع متعددی درآن فعال است. ازگازرسانی به این بخش بگویید؟ 

گازرسانی به صنایع نیزبه عنوان یکی دیگراز فعالیت های شرکت گاز استان البرزتعریف شده است. دراین استان یک هزار واحد صنعتی و تولیدی متصل به شبکه گازوبهره مند ازاین سوخت پاک فعال است که نیمی ازمصرف سالانه گاز را به خود اختصاص داده اند.

بنابر راهبرد بلندمدت شرکت ملی گاز ایران مبنی برتامین ایمن، مطمئن و مطلوب گاز، این شرکت نیزبا توجه به این شاخص ها، تلاش کرده است از ویژگی هایی همچون رقابت پذیری بااستان تهران به دلیل نزدیک بودن به پایتخت در جذب سرمایه در این استان استفاده کند.

فاصله کوتاه استان البرزازپایتخت، فضای اشباع استان تهران، رشد سه در صدی جمعیت مهاجربه استان البرزوجذب اجتناب ناپذیر۴۰هزار مشترک جدید درسال، ایجاب می کند درکنار موضوع نگهداشت تاسیسات کنونی، به توسعه توجه شود.  ویژگی های اخیراین فرصت راایجاد کرده است تااستان البرزبه عنوان گزینه ای برای سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری مورد توجه قرارگیرد و از آنجا که نیازاولیه هرسرمایه گذاری، تامین انرژی است، احداث انشعابی ازخط انتقال گازبوئین زهراباموافقت ستاد شرکت ملی گاز ایران در دستور کار قرارگرفت وعملیاتی شد.

   احداث این خط لوله انشعابی از خط انتقال گاز بوئین زهرا، هم اکنون در چه مرحله ای است؟

این خط لوله ۶۵ کیلومتر مسیر راتا غرب شهر کرج طی می کند و در مسیر خود با احداث یک ایستگاه سی جی اس، خطوط تغذیه را تقویت خواهد کرد.  این طرح بااعتبار افزون بر۳۰۰ میلیارد تومان اجرا می شود وهم اکنون برخی مراحل آن ازجمله احداث ۴۰کیلومترجاده، خرید لوله برای کل مسیر، فعال کردن دو پیمانکار و مراحل جذب پیمانکارساخت ایستگاه سی جی اس، انجام شده است.  انتظارمی رود طرح انشعاب گیری ازخط لوله انتقال گاز بوئین زهرا اواخرسال آینده یااوایل سال ۱۴۰۰به بهره برداری برسد وانرژی مورد نیازسرمایه گذاران برای سرمایه گذاری دربخش های صنعتی، کشاورزی وخدماتی، بانگاهی ۵۰ساله ومنطبق براستراتژی شرکت ملی گاز، با تکیه بر سه اصل ایمن، مطمئن و مطلوب تامین شود.  270واحدتولیدی-  صنعتی دراستان البرزفعال است که در دو سال گذشته ۷۴ واحد از این تعداد گازرسانی شده است. امسال نیز برای گازرسانی به ۱۶۴واحد برنامه ریزی شده است که۳۰ واحدآن زیرپوشش قرارگرفته اند و تلاش می شود تاپایان امسال بقیه آنها نیز گازرسانی شوند.

   به طور میانگین مصرف سالانه گاز دراستان البرزچقدر است؟

دراین استان به طورمیانگین سالانه دربخش های مختلف خانگی، صنعتی و نیروگاهی حدود۶میلیارد مترمکعب گازمصرف می شود که۵۰ درصد آن به بخش خانگی و۵۰درصد دیگرنیزبه بخش های صنعتی و نیروگاهی (نیروگاه منتظرقائم) مربوط می شود.

   نصب انشعاب و اجرای شبکه چه وضعی دارند؟

دراین حوزه ها نیزاقدام های خوبی بااحتساب فعالیت های گذشته انجام شده است؛ به طوری که بااجرای بیش از۶هزارکیلومترشبکه توزیع و تغذیه ونصب ۲۷۰هزارانشعاب گاز، هم اکنون بیش از۸۵۰هزارمشترک از خدمات شرکت گازاستان البرز بهره مند شده اند.  کرج به عنوان مرکزاستان البرز، هماننددیگرکلانشهرها، درچندسال گذشته به ویژه درارتفاع، رشد قابل ملاحظه ای داشته است، به طوری که غالب بناهای ویلایی، به مجتمع های آپارتمانی، بدل شده اند؛ بنابراین باانجام فعالیت هایی مانندمقاوم سازی شبکه، تغییرآرایش خطوط وافزایش ظرفیت ایستگاه های تقلیل فشار، تلاش شده است ظرفیت های جدیدی برای پاسخ گویی به تغییرات ایجاد شده وخدمت رسانی به مشترکان جدید انجام شود. برپایه این فعالیت ها هم اکنون نصب انشعاب ظرف یک تا دوهفته و نصب کنتور نیز به روز انجام می شود.

   فعالیت های گازرسانی، چقدرتوانسته است استفاده ازسوخت های میان تقطیر را کاهش دهد؟

روزانه۶۰میلیون لیترفرآورده نفتی دربخش های تولیدی وصنعتی مصرف می شد که با توسعه گازرسانی وهدف گذاری درکاهش مصرف سوخت مایع، هم اکنون ۲۰میلیون لیترازچرخه مصرف حذف شده است و امسال این عدد به ۳۰ میلیون لیتر خواهد رسید.  باتلاش مستمری که درحوزه گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی انجام می شود، انتظار می رود سال آینده، به عدد نهایی صرفه جویی در مصرف ۶۰ میلیون لیترفرآورده نفتی دست یابیم واین مهم از چند منظرقابل ملاحظه خواهدبود؛ از نظر کاهش آلاینده های زیست محیطی، کمک به اقتصاد کشورو برگشت سود به واحدهای صنعتی وتولیدی در قالب تسهیلات تشویقی که به واسطه گازرسانی دریافت می کنند.

   سی ان جی یا همان گاز طبیعی فشرده چقدر توانسته از حجم سوخت مایع در استان البرز بکاهد؟

دراستان البرز۵۴جایگاه سی ان جی فعال است که به طورمیانگین روزانه ۶۰۰هزارمترمکعب گازعرضه می کنند که البته انتظار می رود با سهمیه بندی سوخت، مصرف این سوخت پاک نیز افزایش یابد.

   معمولا باچه چالش هایی دراجرای طرح های گازرسانی روبه رو هستید؟

عمده مشکلات مربوط به موانع قانونگذاری ازجمله درحوزه حریم است. قانونگذاربه منظورانجام فعالیت های خدماتی سازمان های خدمات رسانی مانند آب، برق، راه و. . . یک حریم قائل شده است. این تعدد حریم ها، منجر شده است که کاربرای انجام فعالیت های شرکت های خدمات رسانی مانند گاز با دشواری انجام شود.  بدون تردید بابازنگری دربرخی قوانین واصلاح آنها، خدمت رسانی به مردم نیزدرمسیر بهتری قرارمی گیردوهریک ازبخش های خدمت رسان بهترمی توانند به وظایف و مسؤولیت خود عمل کنند.

   درحوزه وصول مطالبات چطور، مشکلی در این بخش وجود ندارد؟

درابتدای تشکیل شرکت گازاستان البرز، مشکلات زیادی درزمینه وصول مطالبات وجودداشت ومشترکان زیادی به این شرکت بدهی داشتند. با بهره گیری ازقوانین علمی وتلاشی که همکاران دراین زمینه داشتند، مشخص شدکه بیش از۸۰درصد بدهی های گازبها مربوط به۲۰ درصد مشترکان است؛ازاین روباتمرکزی که دراین حوزه صورت گرفت، رقم بدهی مشتر کان نیزسال به سال کاهش یافت؛ به طوری که هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد.

   بیشترین بدهی ها مربوط به کدام بخش هاست؟

بیشترین بدهی گازبها، به بخش نیروگاهی و نیروهای مسلح مربوط می شود و تلاش شده است بدهی آنها به صورت تهاترتسویه شود.  مدارس بخش دیگری هستند که بنابرالگوی تعیین شده مشمول معافیت از پرداخت گازبهاهستند؛ امابرخی ازآنها مصرفی خارج ازالگو دارند که این مهم بدهی را برای آنها رقم می زند.

   زمستان و گذر از آن برای شرکت های گاز استانی، موضوع مهمی است و برای آن تمهیدات و راهکارهایی را پیش از شروع دوره سرما در نظر می گیرند. شما برای عبور سلامت از زمستان چه کرده اید؟

خوشبختانه باتوجه به توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی وافزایش ظرفیت تولید گاز، همچنین فعالیت های زیربنایی انجام شده درشبکه انتقال گاز، مشکلاتی نظیرافت فشارگاز که پیش ترها گریبان گیر برخی شرکت های گازاستانی به ویژه درنقاط انتهایی بود، به طورکامل رفع شده است. اما با همه این اوصاف، برپایه تجربیات سال های گذشته برای گذر از دوره سرما، همه ساله تمهیداتی در نظرگرفته می شود و امسال نیز چنین است.  تغییرظرفیت ایستگاه های تقلیل فشار، انجام به موقع تعمیرات، افزایش ساز لوله ها، تغییرآرایش خطوط، برگزاری مانورهای قطع گاز وکسب آمادگی های لازم، ازجمله تمهیداتی هستند که درصورت لزوم و باتوجه به رشد مشترکان پیش از ورود به فصل سرما انجام می شوند تا مشکلی به ویژه در زمستان ایجاد نشود.  درچهارسال گذشته مشکلی ازاین بابت نداشته ایم وامیدواریم امسال نیز زمستانی بدون دغدغه را سپری کنیم.

   شعار «رونق تولید وحمایت ازتولید داخلی» در سازمان شما چگونه ساری وجاری شده است؟

درشرکت گازاستان البرز، شتاب درگازرسانی به مشترکان بخش صنعتی که ارتباط تنگاتنگ باتولید دارند، گامی درهمسویی باتحقق این شعاراست و احداث خط انتقال گاز ازبوئین زهرابه کرج باهدف تامین انرژی صنایع واقع درمسیراین خط لوله با همین رویکرد انجام می شود.  درحوزه ساخت داخل هم باتوجه به فعالیت های بخش پژوهش شرکت گازاستان البرزگام های خوبی برداشته شده است؛ به طوری که بخش عمده اقلام مورد نیاز، برپایه تحقیقات وپژوهش های این بخش، با تکیه بر توان سازندگان داخلی تامین می شود. 

  ازپژوهش وفعالیت های این بخش صحبت شد. برایمان توضیح می دهید؟ پژوهش از جمله فعالیت های سخت و پر و پیچ خمی است که می تواند نقشه راهی برای تولید ضروریات در داخل باشد.  در واحد پژوهش شرکت گازاستان البرز نیز، افراد علاقه مند ومستعدی فعالیت می کنند که گام های خوبی در زمینه خود اتکایی برداشته اند.  این واحد در زمینه ساخت شیرهای اتوماتیک گاز، مهارحوادث ناشی از گازدرخطوط لوله، ساخت قطعات یدکی ومواردی ازاین دست، فعالیت های قابل ملاحظه ای انجام داده است.  برپایه فعالیت های انجام شده در بخش پژوهش، این واحد موفق به کسب رتبه ها و گواهینامه های متعددی درحوزه های مختلف شده که کسب رتبه نخست علمی دراستان البرز و نخستین کنفرانس بین المللی فرصت ها وچالش های مهندسی باارائه ۱۰مقاله و کسب مقام اول مقالات برتر با سه مقاله دراین کنفرانس، از جمله آنهاست.  همچنین تعریف ۱۶پروپوزال وعقد قرارداد دوپیشنهاد پروژه پژوهشی با عناوین سیاست گذاری جهت توسعه گازرسانی درشرکت گازاستان البرز بارویکردافزایش بهره وری درجهت تحقق نقشه استراتژیک شرکت با دانشگاه خوارزمی و ارائه مدل نقشه خوردگی شبکه توزیع گازرسانی استان البرز(مطالعه موردی تحلیل خطوط توزیع و تغذیه منطقه عظیمیه کرج) با دانشگاه آزاد اسلامی کرج بخش دیگری ازفعالیت های پژوهشی شرکت گاز استان البرز است.

   برای اجرای پروژه های پژوهشی مشکلی ندارید؟

اجرای طرح های پژوهشی، مستلزم تاییدیه شرکت ملی گازایران و تکراری نبودن آن است(دردیگرشرکت ها به آن نپرداخته باشند).ازسوی دیگر، سازمان های نظارتی انتظار دارند که یک درصد اعتبارات در بخش پژوهش هزینه شود. طرح های پژوهشی متعددی به ستاد ارسال شده که هنوز برنگشته واین موضوع به چالشی تبدیل شده است. البته از سوی ستاد شرکت ملی گازایران قول مساعدی مبنی بر اختیارات بیشتر در حوزه پژوهش داده شده است.   ازطرفی مجلس شورای اسلامی مصوبه ای دارد که براساس آن چنانچه یک درصد اعتبارات پژوهشی هزینه نشود، باید به خزانه برگردد تا در اختیار دانشگاه ها قرارگیرد.  در نظر بگیرید بودجه پژوهشی گازاستان البرز۸۵۰میلیون تومان است که بایدصرف پژوهش شود. از سویی قانون گذارهم تکلیف کرده است که این میزان باید صرف پژوهش واجرای طرح های پژوهشی شود.  به نظرمی آید باید دراین مورد که شرکت ها موظف شده اند یک درصد اعتبارات خودراصرف پروژه های پژوهشی کنند، تجدیدنظرشود وبه جای موظف کردن به آنها اجازه داده شود یک درصد اعتبارات خود را در حوزه های پژوهشی هزینه کنند. این مهم موجب خواهدشد تادرمسیر اجرای طرح های پژوهشی، ایده های نو وخلاق تری قرار گیرند و یافته های پژوهشی قفسه ای وغیرکاربردی نباشند.

   طرح رتبه بندی مشاغل، یکی از بحث انگیز ترین موضوع هایی است که ارتباط مستقیمی باکارکنان دارد. بفرمایید دراین حوزه چه اقدام هایی انجام شده است؟

باابلاغ ستاد شرکت ملی گازایران، این طرح، سال گذشته درشرکت گاز استان البرزاجرا شد و این شرکت جزء نخستین ها دراجرای آن بود.  اجرای طبقه بندی مشاغل از آنجا که در آن شاخص های متعددی ازجمله پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، ارتباط رشته تحصیلی بامسؤولیت محوله، سابقه کارو. . . دیده شده است، شاید نیروهایی ازجمله قراردادمستقیم راخوشحال نکرده باشد وحتی به تفاوت هایی در دریافتی هایشان انجامیده است.  شاید آنهابه این فکر می کردند که بااجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تبدیل وضعیتی برایشان رقم خواهدخورد و دستمزدهایشان نیزترمیم خواهد شد.

   گازرسانی، فعالیتی است که می توان آن را به نوعی مسؤولیت اجتماعی تلقی کرد. اماخارج ازوظیفه سازمانی، چه اقدام هایی دراین حوزه انجام شده است؟

مسؤولیت اجتماعی، حوزه بسیارگسترده ای است وابعادوجنبه های مختلفی داردکه کمک های انسان دوستانه ازجمله آنهاست. دراین حوزه فعالیت های متنوع ومختلفی انجام شده است. فعالیت هایی مانند فرهنگ سازی درخصوص مصرفه بهینه و مطلوب گاز که استمرار دارند. برگزاری کارگاه های آموزشی باهدف آگاه سازی مردم ازخطرهای استفاده غلط ازگازطبیعی باهمکاری بخش هایی مثل آموزش و پرورش. همچنین همکاری باسازمان نظام مهندسی درحوزه ساختمان، بخش دیگری از فعالیت های شرکت گازاستان البرز در وزه مسؤولیت اجتماعی است. علاوه بر موارد یادشده، فعالیت های دیگری نیزدرهمسویی بامراکزخیریه درقالب حمایت های مادی ومعنوی، به عنوان مسؤولیت اجتماعی انجام می شود. حرکت خوب دیگری در زمینه مسؤولیت اجتماعی درشرکت گازاستان البرزانجام شده وآن آموزش نیروهای پیمانکاراست. این پیمانکاران با معرفی به سازمان فنی- حرفه ای، آموزش های تخصصی مرتبط با گاز را فرا می گیرند.

   نکته پایانی هست که بخواهیدبگویید؟

درشرکت گازاستان البرز۱۴۲نفرنیروی رسمی و۹۰۰ نفرنیروی پیما نکار، درکمال سلامت اداری وهمدل بایکدیگرتلاش می کنند تاجریان گاز هیچ مشترکی درهیچ خانه یاواحد صنعتی قطع نشودوگازرسانی با روندی مطلوب انجام شود. این جای تشکر دارد.

https://roydadnaft.ir/5053کپی شد!