از سوی مسعود کرباسیان؛ راهنمای مرجع سیستم مدیریت ریسک شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد

در متن این ابلاغیه که به امضای مدیرعامل شرکت نفت ایران رسیده، خطاب به معاونین مدیرعامل، مدیران عامل شرکت های فرعی، و مدیران واحدهای ستادی  آمده است:«با توجه به گستره فعالیت های موجود در صنایع بالادستی شرکت ملی نفت ایران و همچنین ضرورت شناسایی، ارزیابی و مدیریت محدوده وسیعی از ریسک های مختلف و پیچیده در سطح عملیات در مسیر نیل به تولید ایمن و پایدار، مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران در راستای استانداردسازی مفاهیم و ایجاد درک صحیح از فرایند ایجاد و استقرار یک نظام مدیریت ریسک یکپارچه و جامع، نهادینه نمودن مطالعات ریسک در سطوح مختلف فعالیت های صنایع بالادستی و همکاری و تعامل گروه های کاری مختلف عملیاتی در روند تصمیم گیری بهینه انجام کار به شیوه ایمن، جلد اول راهنمای مرجع سیستم مدیریت ریسک شرکت ملی نفت ایران را تدوین نموده است.

الزامات مندرج در این سند به عنوان مبنایی برای شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش خطرات محیط کار در حوزه های مختلف کنترل عملیات نظیر سیستم صدور پروانه کار، مدیریت تغییر، واکنش در شرایط اضطراری، یکپارچگی سرمایه، مدیریت تامین و نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات اساسی، ایمنی پیش راه اندازی می باشد. انتظار می رود کلیه مدیران عامل شرکت های فرعی و تابعه با بکارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده شرکتی و پیمانکاری مستقر در واحدهای فرایندی و عملیاتی، تعمیراتی، خدماتی، پشتیبانی و طرح های توسعه ای و همچنین با تامین امکانات آموزشی مورد نیاز، اقدام به تدوین دستورالعمل های مربوطه در راستای مدیریت ریسک متناسب با الزامات سند مذکور نموده و با توجه به نوع ساختار و رسالت سازمانی خود از رعایت و اجرای اصول ایمنی در قالب روش های اجرایی استاندارد عملیاتی در حوزه تحت سرپرستی خود اطمینان حاصل نمایند.

مدیریت HSE نیز از طریق ممیزی و بازرسی دوره ای، مسئولیت نظارت بر نحوه پیاده سازی و حسن اجرای این راهنما را عهده دار خواهد بود.»

مطالعه و دانلود این ابلاغیه، با کلیک در این قسمتامکان پذیر است.

https://roydadnaft.ir/4846کپی شد!