از یادمان شهید قاسم سلیمانی در منطقه ویژه پارس رونمایی شد

با نام گذاری میدان و پل فناوری سابق به نام میدان و پل سپهبد شهید قاسم سلیمانی، از یادمان این شهید بزرگوار در این میدان، صبح دیروز ۲۹ بهمن ماه، رونمایی شد.

میدان شهید سلیمانی 8
میدان شهید سلیمانی 7
میدان شهید سلیمانی 5
میدان شهید سلیمانی 4
میدان شهید سلیمانی 3
میدان شهید سلیمانی 2
میدان شهید سلیمانی 1
https://roydadnaft.ir/4802کپی شد!