مدیر مالی جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

در متن حکم بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجربیات مفید سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرمالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از توان تمامی همکاران و تعامل موثر با دیگر ارکان سازمان در انجام ماموریت‌های محوله به منظور تحقق اهداف شرکت موفق و پیروز باشید.»

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکم دیگری، ضمن قدردانی از اکبر لطفی، مدیر مالی پیشین این شرکت برای خدمات در زمان تصدی این سمت، وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

https://roydadnaft.ir/4737کپی شد!