برگزاری رزمایش تخلیه اضطراری سالن فرودگاه خلیج فارس عسلویه

رزمایش تخلیه اضطراری سالن فرودگاه خلیج فارس عسلویه با حضور گروه های امداد و نجات دیروز دوشنبه(۷ بهمن ماه) برگزار خواهد شد.

مانور تخلیه اضطراری سالن ترمینال فرودگاه خلیج فارس عسلویه با حضور گروه های امداد و نجات و با مشارکت HSE  ارشد سازمان برگزار شد.

این مانور در راستای الزامات hse شرکت ملی نفت و برای اولین بار در فرودگاه خلیج فارس برگزار گردید. ارزیابی از میزان آمادگی گروه های امداد و نجات و میزان انسجام ارگان های درگیر در شرایط اضطراری از مهمترین اهداف برگزاری این مانور اعلام شده است.

همچنین مطابق با الزامات ایکائو مانورهای دیگری به صورت ماهیانه و پشت میزی، ۶ ماهه بدون سناریو و ۲ ساله همراه با سناریوی طراحی شده برگزار می شود که در  چند ماه آینده مانور طرح اضطراری دو سالانه در زمینه امداد و نجات هوایی برگزار خواهد شد.

مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 23
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 22
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 21
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 20
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 19
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 18
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 17
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 16
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 15
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 14
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 13
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 12
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 11
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 10
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 9
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 8
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 7
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 6
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 5
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 4
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 3
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 2
مانور تخلیه اضطراری فرودگاه 1

https://roydadnaft.ir/3830کپی شد!