از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد؛ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی

شورای‌عالی حفاظت فنی به استناد آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها و همزمان با تدوین استانداردهای تجهیزات جایگاه های عرضه سوخت از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، با برگزاری جلسات متعدد کمیته فنی و تخصصی و صرف بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر ساعت کار تخصصی و کارشناسی “مقررات ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت” را تصویب کرد.

نظر به اهمیت رعایت مقررات ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت و اجرای تکالیف مندرج در آیین‌نامه یادشده، برخی اشکالات عبارتی و ماهوی از قبیل انجام وظایف نظارت بر ایمنی بهره‌برداری از جایگاه های عرضه سوخت، انتخاب ممیز (بازرس) ایمنی و نحوه پرداخت و میزان دستمزد آنها و صدور گواهی صلاحیت برای ناظران ایمنی جایگاه ها، مشکلاتی را در اجرای صحیح آیین‌نامه مذکور ایجاد کرده است.

لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات یادشده، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به دولت ارائه کرده است.

https://roydadnaft.ir/3466کپی شد!