از طرح انفجار عسلویه تا آشوبگران دو تابعیتی

آرش خلیل خانه/

 در حوادث و ناآرامی های روزهای نخســت هفته ای که سپری شد، صدها و شــاید هزاران میلیارد تومان خســارت به اموال دولتی و عمومی و حتی اموال خصوصی مردم وارد شد. حالا اما سخنگوی دولت ابعاد جدید و شوکه کنندهای را از توطئه عناصر ضد انقلاب برای حمله و تخریب تأسیسات زیربنایی و نفتی کشور افشا کرده است.

 این جــدای از زیان ها و تبعــات امنیتی و سیاسی اســت که این اغتشاش ها به کشور تحمیل کرد، هر چند که نظام و مردم سربلند و با عزت از این توطئه و به تعبیر رهبر معظم انقلاب جنگ نظامی، امنیتی و سیاسی بیرون آمد.

 مردمی که البته بــه تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین به یکباره و دفعی و بدون اطلاع رسانی اعتراض داشتند و حقشان بود تا این صدا شنیده شود، اما همچون موارد و تجربه های گذشته خیلی زود به موج سواری عوامل خودباخته یا خود فروخته و گروه های ســازمان یافته تخریب و اغتشاش پی برده و با آنکه اعتراض و رســاندن صدایشان حق قانونی آنها بود، راه خود را از تخریبچی های دشمن و آشوبگران جدا کردند.

 با این حــال جریان نفاق و فتنه و گروه های وابسته و سازمان یافته از بیرون در همیــن چنــد روز صدها بانک، مسجد، ادارات دولتی و شهرداری ها و حتی خودروها و خانه ها و مغازه های مردم را به آتش کشیدند.

 دریابان علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی روز شنبه در جلســه اضطراری مجلــس از حضــور عوامل سازمانی افته و مسلح جریان نفاق(منافقین) و سلطنت طلبان در میان مردم معترض سخن گفته بود.

 ســخنگوی قوه قضائیه نیز روز سه شنبه در پاسخ به قدس با تأیید دستگیری این افراد گفت: هم در بازداشت های کف خیابان و هم در بازداشت های هوشمند از طریق رصدهای اطلاعاتی شــماری از این عوامل وابســته شناسایی و دستگیر شده اند.

 دیروز اما سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنــگار ما درباره هویــت، اهداف و اعمال اغتشاشگران روزهای اخیر و دیدگاه دولت در مورد نحوه برخورد با آنها ابعاد تازه و شوکه کننده ای از اقدامات و برنامه های این جریان سازمان یافته و وابسته به ضدانقلاب و خارج از کشور را افشا کرد.

 وی با بیان اینکه قبلاً پیش بینی کرده بودیم که ســال ۹۸ به لحاظ اقتصــادی به تعادل برسیم، اما به لحاظ سیاسی و امنیتی سال سختی خواهیم داشــت، تصریح کرد: این پیشبینی بر اســاس گزاره ها و داده ها بود و دشمن با شروع تحریم ها آشکارا اعلام کرد درصدد وارد کردن بیشترین درد به جامعه و ایجاد ناامنی روانی خواهد بود.

 وی ادامه داد: به بهانه بنزین عده ای که شامل سه گروه بودند به خیابان ها آمدند؛ یک گروه از روی هیجان و نارضایتی آمدند، ولی شنبه شب تکلیف خود را با اغتشاشگران مشخص کرده و خطشــان را جداکردنــد و دیگر به خیابان نیامدند. این گروه برای ما قابل احترام بوده و صدای آنها شنیدنی است و در آینده مکانیزمی برای شــنیدن نظرات آنها ایجاد می کنیم.

تلاش عوامل نفاق برای منفجر کردن تأسیسات نفتی عسلویه

 ربیعی گفت: دو گروه دیگر از روز یکشــنبه به بعد در خیابان بودند. بخشــی از آنها از جریان هایی بودند که قرار بود بحران درست کنند. برای ما گزارش آمد که آنها مســیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند. آنها به لوله های نفت دینامیت بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه داشتند.

 سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه کشورهایی با پترو دلارهای خود رســانه ایجاد کرده اند و از این اتفاق ها ســود می برند، افزود: وزیر ارتباطات اعلام کرد که در یک زمان مشخص به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله کرده بودند که اگر این مراکز سقوط می کرد، بخش اعظمی از شــبکه تلفن همراه کشور قطع می شد.

 همچنین مسیر انتقال کالا از بندر امام خمینی(ره) توســط این گروه ‌ها مسدود شده بود تا کالا در کشور توزیع نشود. وی ادامه داد: وقتی این شــواهد را کنار هم می گذاریم مشخص می شود جریانی قصد داشــت بر موج نارضایتی ها در کشور سوار شود.

برخی رسانه های خارجی هم بی شرمانه کد آتش زدن در کشــور دادند و آدم هایی در رســانه ها آوردند و قصد داشتند آنها را به عنوان رهبر ناآرامی ها معرفی کنند که ما این را فراموش نخواهیم کرد.

 وی افزود: برای من کاملاً روشــن است که از ناآرامی های ســوریه یا یمن فیلم هایی در روزهای آینده (به عنــوان ناآرامی در ایران(منتشر خواهد شد.

هیچ کس از مردم عادی سمت مراکز نظامی نرفتند

 ربیعــی با بیان اینکه مردم به هیچ عنوان به سمت مراکز امنیتی و نظامی نمی روند، ولی این جریان قلیل با هدف به سمت این مراکز رفتند، گفت: این افراد قلیل معمولاً در این ناآرامی ها آسیب نمی بینند، بلکه ناآرامی را ایجاد کرده وسپس به خانه های تیمی خود می روند.

 وی خاطرنشــان کرد: گروه سوم هم متأثر از جریــان دوم بودند که بــا قمه به خیابان آمدنــد و مراکز عمومــی را تخریب کردند. تیراندازی هایــی شــده که با ســلاح های دولتی نبوده اســت. ما با کسانی که از سوی این جریان آســیب دیده اند، ابراز همدردی می کنیم.

 وی تأکید کرد: برای ما کســانی که اعتراض ســاده دارند، محترم هســتند و این افراد از اغتشاشــگران تمیز داده خواهند شــد و با اغتشاشگران برخورد می شود.

واعظی: برخورد با اغتشاشگران حق مردم است

 رئیس دفتر رئیس جمهور هم با بیان اینکه برخی در حوادث اخیر فریب خوردند و جرم آنها کمتر است، گفت: اما کسانی که سازمان یافته در اغتشاش ها حضور یافته و خسارت وارد کردنــد، اصلاً نباید بــه راحتی از آنها گذشت چون حق مردم است. محمود واعظی در حاشــیه جلسه دولت در پاســخ به خبرنــگار قــدس درباره نقش گروه های ســازمان یافته و وابسته در حوادث و تخریب هــای اخیر و لزوم مجــازات آنها اظهــار داشــت: اینکه برخــورد با اینهــا چگونه باید باشــد، دســتگاه های امنیتــی و قــوه قضائیه رسیدگی می کنند، ولی حرف سخنگوی قوه قضائیه درست است؛ کسی که فریب خورده، مجازاتش باید کمتر شود و آنکه ســازمانی حضور یافته و خســارت وارد کرده، اصلاً نباید به راحتی از او گذشت چون حق مردم است.

 وی اظهار کرد: اینکه اروپا و آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی و برخی کشورها فکر کردند اگر چهار نفر اغتشاش کردند و چند جا را آتش زدند این افراد مردم ایران هستند؛ خیلی ذوق زده شدند و ابراز خوشحالی کردند؛ در صورتی که این ها، مردم ایران را نمی شناسند.

 از ســوی دیگر به گزارش فارس در میان دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در البرز برخی افراد تابعیت دوگانه از کشــورهای اروپایی و برخی کشــورهای همســایه را داشته اند.

دستگیری لیدرهای دوتابعیتی در اغتشاشات اخیر 

تعــدادی از لیدرهایــی کــه در هدایت و خرابکاری اشــرار نقش مؤثری داشــته اند، تابعیت آلمانی، ترکیهای و افغانستانی دارند و تجهیزات ویژه خرابکاری از آنها کشف و ضبط شده است.

 منابــع امنیتی ضمن تأیید و محرز شــدن ارتباط این افراد با سرویس های بیگانه، گفتند این افراد از مدت ها قبل، در خارج از کشــور آموزشهای لازم را در رابطه با نافرمانی های مدنی و تخریب زیرســاخت های شــهری دیده انــد و از طرف ســرویس های خارجی تأمین مالی می شدند. همچنین یکی از افراد دستگیر شده به ارتباط با «مصی علی نژاد» و تهیه و ارسال فیلم از نا آرامی های اخیر برای وی اعتراف کرده است.

https://roydadnaft.ir/3158کپی شد!