درخواست ۱۰ کشور خارجی برای استفاده از خدمات فنی و مهندسی انرژی ایران

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز، با اشاره به اقدامات موثر دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم از درخواست ۱۰ کشور خارجی برای استفاده از خدمات فنی و مهندسی انرژی کشور خبر داد.
رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز، با اشاره به اقدامات موثر دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم از درخواست ۱۰ کشور خارجی برای استفاده از خدمات فنی و مهندسی انرژی کشور خبر داد.
https://roydadnaft.ir/31550کپی شد!