طرح‌های مطالعاتی استقرار مدیریت خوردگی و بازرسی فنی در مرحله عقد قرارداد

فراخوان‌ پژوهشی طرح های مطالعاتی استقرار مدیریت خوردگی و بازرسی فنی در شرکت ملی نفت ایران در خرداد و تیرماه سال جاری انجام شد و متعاقب آن مشاوران انجام این طرح‌ها مشخص شدند.

رئیس کارگروه طرح استقرار مدیریت خوردگی و بازرسی فنی در شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت: انجام طرح های مطالعاتی ارتقای وضعیت “سیستم های حفاظت کاتدی”، “رنگ و پوشش”، ” استفاده از ممانعت کننده‌های خوردگی” در بخش بالادستی تأسیسات نفت وگاز (خشکی و دریایی) و طرح پژوهشی تدوین دستورالعمل‌های ایمنی در فعالیت‌های بازرسی فنی و کنترل خوردگی به ترتیب به دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت واگذار شد و به زودی قراردادهای مربوطه منعقد می شود.

هادی ابراهیم فتح آبادی افزود: هدف اصلی انجام این طرح‌های مطالعاتی در وهله اول، ارتقاء وضعیت کیفی سیستم‌های حفاظتی تأسیسات بخش بالادستی در شرکت ملی نفت ایران و در وهله دوم، ایجاد ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه، آموزش فنی پرسنل و … بوده است.

به گفته وی، مدت زمان اجرای این طرح‌های پژوهشی، ۶ ماه است که تحت نظارت کارگروه طرح استقرار مدیریت خوردگی و بازرسی فنی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.

https://roydadnaft.ir/3149کپی شد!