تولید در پتروشیمی شیراز متوقف شد

پتروشیمیی شیراز به دلیل محدودیت گاز تولیدات خود را متوقف کرده است.

پتروشیمیی شیراز به دلیل محدودیت گاز تولیدات خود را متوقف کرده است.

به گزارش رویداد نفت، پس از اعلام شـرکت گاز اسـتان فارس مبنی بر محدودیت در مصرف گاز، به‌جز واحدهای اسید نیتریک و نیترات آمونیوم، سایر واحدهای تولیدی شرکت از مدار تولید خارج شدند.

پتروشیمی شیراز نیز ناگزیر به توقف تولید به‌دلیل قطع گاز شده است. مدیران این پتروشیمی اعلام کرده‌اند که در فرصت پیش آمده عملیات تعمیرات اضطراری واحدهای این شرکت را آغاز می‌کنند.

https://roydadnaft.ir/30270کپی شد!