پتروشیمی هنگام، شرکت پیشرو در سیستم مدیریت یکپارچه منطقه ویژه اقتصادی پارس

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی هنگام  این شرکت به عنوان شرکت پیشرو در فعالیت‌های نظارتی و یکپارچه‌سازی و استقرار استانداردهای صنعتی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در سال ۹۷-۹۸ در منطقه ویژه اقتصادی پارس انتخاب شد.
این ارزیابی برای دومین سال و به مناسبت روز جهانی استاندارد در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شد.

https://roydadnaft.ir/2817کپی شد!