مشاور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در امور بانوان منصوب شد

سرکار خانم زینب نوریبا سلامبا عنایت به اهمیت موضوعات مرتبط  با خانواده ها و به منظور پیگری مسائل بانوان سازمان و خانواده های کارکنان و نظر به تعهد ،تخصص و حسن سابقه جنابعالی به موجب این حکم به عنوان” مشاور مدیر عامل در امور بانوان و امور خانواده” منصوب می شوید.ضرورت دارد ضمن برقرای تعامل سازنده با ستاد شرکت ملی نفت ایران و با همکاری و هماهنگی ذینفعان کلیدی و مدیریت های سازمان،در راستای شناسایی و تحلیل مسائیل و مشکلات،هدف گذاری و ،برنامه ریزی و اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی در حوزه خانواده ها و بانوان اهتمام ورزید.ضمن قدردانی از تلاش های سرکار خانم جهاندیده در مدت تصدی این مسئولیت،توفیقات روز افزون شما در ماموریت های محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.                                                                                                                                                                            سید پیروز موسوی

                                                                                                                                                                                  مدیر عامل

https://roydadnaft.ir/2789کپی شد!