هماهنگ کننده مدیریت کار و خدمات اشتغال پارس ۳( شمالی) سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

طی حکمی از سوی سید محمد علی موسوی مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قاسم عارفی به عنوان رییس واحد اشتغال پارس شمالی منصوب شد.

شایان ذکر است، قاسم عارفی از نیروهای جوان و توانمند بومی شهرستان دیر استان بوشهر می باشد که از سال ۱۳۸۶ تاکنون در سمت های مختلفی در سازمان منطقه ویژه و مدیریت کار و خدمات اشتغال مشغول به کار بوده است.

https://roydadnaft.ir/23231کپی شد!