واکنش سازمان استخدامی به خبر به‌کارگیری “کارمندِ بیکار”

سازمان اداری و استخدامی به خبر “معضل کارمندان بیکار در برخی سازمانهای دولتی با حقوق  8میلیونی” واکنش نشان داد و تأکید کرد: هرگونه به‌کارگیری و پرداخت حقوق به کارمندان دستگاه اجرایی بدون تصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب ممنوع است.

در این گزارش آمده است؛ در مصاحبه انجام‌شده با آقای حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی موارد عدم رعایت موارد فوق مطرح‌شده هیچ گونه مسائل و تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. بدیهی است به‌جهت بررسی ادعای مطروحه نیاز به ارائه مصادیق و مستندات موضوعی مرتبط است.

البته همان‌طور که در ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است پست سازمانی جایگاهی است که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند از دستگاههای اجرایی در نظر گرفته می‌شود.

ضمن آنکه در ماده ۳۲ این قانون نیز اشاره شده است که هرگونه به‌کارگیری و پرداخت حقوق به کارمندان دستگاه اجرایی بدون تصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب ممنوع می‌باشد، از این رو حقوق و مزایای کارمندان دولت بر اساس پست سازمانی مورد تصدی و سایر عوامل مربوط بر اساس قوانین و مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و چنانچه مواردی از مغایرتهای قانونی اعلام گردد این سازمان آمادگی رسیدگی و اعلام نتیجه را خواهد داشت.

https://roydadnaft.ir/2311کپی شد!