گزارش سیمان های تولید شده غیر استاندارد در استان های همجوار استان بوشهر

بعضی أز کارخانه سیمان های استانهای همجوار اقدام به فروش سیمانهای سرباره با کیفیت پایین در استان بوشهر کرده اند با قیمت کیسه أی ٢٠٠تومان الا۵٠٠تومان کمتر از سیمانهای کارخانه های استان که بعضی أز این خریدارهایی که بدون اطلاع از کیفیت آنها خریداری کرده بودندگزارشهایی آز ترک برداشتن دیوارهایشان به ما داده اند

بعضی از خریداران موقع تحویل سیمان سر ساختمان یا بعضا بعد از کار کردن متوجه چنین موضوعی میشوند

طبق تحقیقات بعمل آمده بعضی از مصالح ساختمانیها بخاطر سود بیشتر دست به چنین کاری زده اند

اینگونه سیمانها که با کیفیت پایینتر برای پلاستر بیشتر استفاده میشود نه برای دیوار چینی یا بتن ریزی ارزانترین مصالحی که در خانه بکار میرود

میشود گفت گچ و سیمان است مثال ساخت یک خانه ویلایی ۶میلیون الا٧میلیون لازم دارد در صورتی که قیمت ساخت پایینترین هزینه هر ویلایی شاید ۴٠٠میلیون باشد

https://roydadnaft.ir/2274کپی شد!