پتروشیمی پارس در ۱۲ ماهه ۵۱۵۱۴ میلیارد تومان درآمد ثبت کرد

شرکت پتروشیمی پارس گزارش فعالیت ماهانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه خود رامنتشر کرد. 

براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره  ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۵۱۵۱۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۷۸۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۲ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

https://roydadnaft.ir/22522کپی شد!