برگزاری رزمایش در پتروشیمی هنگام

در این مانور‌ موفقیت آمیز که برای اولین بار با هدف انطباق سیستم واکنش در شرایط اضطراری و سیستم های ارتباطی و تجهیزات ایمنی و عملکرد تیم پزشکی به اجرا در آمد در ابتدا با اعلام حریق در برج های خنک کننده تیم آتش نشانی پتروشیمی هنگام با هدایت مدیر واکنش در شرایط اضطراری و فرمانده صحنه حادثه توسط تنها خودرو پیشرو مستقر در سایت اقدام به عملیات انتقال مصدومین و اطفا حریق پرداختند که با گسترش حریق ،مدیر واکنش در شرایط اضطراری با اعلام گسترش حادثه از سطح ۱ به سطح ۲ ، از HSE منطقه پارس درخواست کمک کردند.

با ورود تیم HSE و آتش نشانی منطقه پارس متشکل از دو تراک سنگین، آمبولانس‌ها، تانکر آب و خودروی پست فرماندهی، فرماندهی عملیات به وی تحویل و عملیات اطفاء حریق ادامه پیداکرد در ادامه برای پشتیبانی احتمالی، دو خودرو آتش نشانی از پتروشیمی دماوند و منطقه ویژه جهت کمک رسانی به محل رسیده و در موقعیت قرار گرفتند.

https://roydadnaft.ir/2219کپی شد!