سود شرکت پتروشیمی پارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲% افت کرد

برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره ۹ ماهه منتهی به  ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده شرکت پتروشیمی پارس، این شرکت به ازای هر سهم ۱۶۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲% افت کرده است.

️ شرکت پتروشیمی پارس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۶۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲% افت کرده است.

️ «پارس» با سرمایه ثبت شده ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۸,۶۹۱,۷۷۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.

دانلود گزارش تفسیری مدیریت

https://roydadnaft.ir/19917کپی شد!