برگزاری کارگاه “راهکارهای بهینه سازی و بازاریابی انرژی در کشور” با حضور دکتر احمدزاده مدیر استانداردها، کیفیت و بازرسی فنی سازمان منطقه ویژه پارس در پتروشیمی برزویه

این کارگاه که به منظور تشریح وضعیت انرژی در ایران و جهان، ارزش گذاری محصولات و نیاز بازار به انرژی، بهسازی صنعت و ایجاد ارزش افزوده در تولید با کنترل و کاهش آلودگی ها در زمان حفاری، تولید، انتقال و مصرف صورت گرفت اولین قدم در همسو سازی شرکت ها و صنایع در اجرای برنامه های ششم و تمکین به الزامات قانونی، بهره وری و توسعه یکپارچه می باشد که در صورت اجرای دقیق برنامه ها و در نظر گرفتن شاخص شدت انرژی در بخش عملیات می توان به سود آوری شرکت ها، توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، تولید پاک با ارزش افزوده در محصولات و ایجاد فرصت های اشتغال در بخش های صنعتی امیدوار بود

https://roydadnaft.ir/1933کپی شد!