لطفا قانون شکنی را ترویج نکنید «به قلم محمدصادق رزمی»

حدود دو روز بود که تعداد کمی با حضور در مدیریت کار و خدمات اشتغال و بستن درب اداره و ایجاد نا آرامی باعث اعتراض شدید مردم و مراجعه کنندگان شدند که اقدام آنان باعث قطع شدن خدمات به مراجعه کنندگان در همه قسمت های مدیریت کار و خدمات اشتغال گردید.

این اقدامات که باعث ایجاد مشکلات زیادی برای کارگران و کارفرمایان منطقه گشته بود سرانجام با ورود دستگاه محترم قضایی، به صورت مسالمت آمیز ختم گردید و در ادامه، مهندس اسدی مدیرعامل سازمان با حضور در محل مدیریت کار و خدمات اشتغال و با دلجویی از کارگران و سایر مردم به مشکلات ایشان رسیدگی نمودند.

اینجانب به عنوان خبرنگار که از نزدیک در جریان وقایع روز گذشته بودم شاهد بودم که  حراست ارشد، کارکنان مدیریت کار و ماموران زحمتکش نیروی انتظامی با کمال سعه صدر و صبوری سعی در متفرق نمودن افراد مختل کننده نظم عمومی داشتند و حتی مدیرعامل سازمان پدرانه و بزرگمنشانه جهت دلجویی از مراجعه کنندگان در جمع آنان حضور بهم رساندند.

همکاران رسانه ای توجه داشته باشند که در هیچ نقطه دنیا بستن درب اداره دولتی و اخلال در نظم عمومی عمل قابل ستایشی نمی باشد و هرگز نمی توان از اینگونه اقدامات دفاع کرد زیرا رواج این گونه اقدامات نتیجه ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.

این رسانه ضمن درک و تایید حق کارجویان محترم به اشتغال و کسب درآمد در پارس جنوبی، به این بزرگواران توصیه می کند حق قانونی خود را به روش های قانونی و مسالمت آمیز پیگیری کنند، زیرا اقدامات فراقانونی جز خسارت و پشیمانی سودی نخواهد داشت.

https://roydadnaft.ir/15755کپی شد!