برگزاری دوره آموزشی مشمولان تبدیل وضعیت ایثارگران سازمان منطقه ویژه پارس

دوره های آموزشی گروه دوم مشمولین بند واو تبدیل وضعیت ایثارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور ۴۰ نفر از کارکنان در مرکز آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی این سازمان برگزار شد.

https://roydadnaft.ir/15540کپی شد!