مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور حکمی محمد صادقی را به عنوان مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش منصوب کرد.

علی‌اکبر نژادعلی در این حکم توجه جدی به نیروی انسانی و ایجاد انگیزش‌های مناسب را اولین اولویت کاری قرار داده و بر تشکیل کمیته و کارگروه‌ها برای بهبود رویه‌های اجرائی از طریق بازنگری مستمر در فرآیندهای کسب و کار، بازبینی و بازنگری اطلاعیه‌ها و دستورعمل‌ها، تمرکز بیشتر بر کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و قرارداداهای فی مابین و تدوین و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه در ارائه سرویس به مشتریان را مورد تأکید قرار داده است.

ایجاد روش سیستمی و جایگزینی آن با فرآیند دستی و بسیار پیچیده موجود در دفاتر خدمات مشتریان و ساماندهی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت بر اساس استانداردها بعضی از مواردی است که مدیر عامل شرکت ملی پخش در این حکم به آن اشاره کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این حکم از خدمات مسعود رضائی در زمان تصدی این سمت تشکر و قدردانی کرده است.

https://roydadnaft.ir/15109کپی شد!