مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: نظر مثبت نمایندگان مجلس نسبت به طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و خدماتی

علی اصغر ملک‌محمدی مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار نبض نفت به تشریح آخرین وضعیت طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و خدماتی پرداخت. ملک‌محمدی در ابتدا تاکید کرد که طرح عقد قرارداد مستقیم بانیروهای قراردادی در دستور کار کمیسیون اجتماعی است و کمیسیوناجتماعی هم با کلیات آن موافقت کرده و موافقت با آن به این معناستکه این کمیسیون نسبت به این طرح نظر مخالف ندارد بلکه ممکناست که هر یک از اعضا نظرات به خصوصی در جهت اصلاح آن داشته‌ باشند و در جزئیات آن با هم اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.برای مثال اگر قرارداد مستقیم با آنها بسته شود، به چه صورت درآیند؟به صورت نیروهای رسمی یا پیمانی؟ یا این که مانند نیروهای قراردادیبه صورت مستقیم با آنها قرارداد بسته شودیا حالت دیگری برای آنها تعریف شود. یا اینکه مستقیما با خود دستگاهها قرارداد ببندند ودستگاهها هم حقوق آنها را پرداخت کنند.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص دلایل موافق بودن نمایندگان مجلس با تصویب این طرح گفت: علت عمدهی نظر موافقنمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی این است که نیروهایقراردادی از نظر پرداخت حقوق و مزایا یا مطالبه با مشکلاتی مواجههستند. اول این که پیمانکاران خواهناخواه مجبور هستند درصدی ازمنابع را خودشان بردارند، در نتیجه منابع تعریف شده اصلی کاهشپیدا می‌کند. نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که چرا مقداری از اینحقوق و مزایا افت پیدا کند و از بین برود؟ از طرفی هم اجحافهایی درحق نیروهای پیمانکاری میشود.

ملک‌محمدی در ادامه اظهار داشت: سومین مشکل هم این است که،آنها با نیروهای مشابه که در همان دستگاههای اجرایی کار میکنند، ازنظر حقوق و مزایا متفاوتند؛ بنابراین پرداخت به آنها مشکلاتی را به وجود میآورد و از این نظر نماینده‌ها بیشتر در جهت رفع مشکلات وتبعیضها تلاش می‌کنند، اما این که چه موقع این اتفاق میافتد؛کارگروهی تخصصی روی آن کار میکنند که در خصوص این مسائلمیتوانند نظر دهند و کار پختهای انجام شود.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه این طرح شامل نیروهای خدماتی و شرکتی نیز می‌شود گفت: تمام نیروهای قراردادی،که طبق قانون برنامه قراردادهایشان تمدید شده و برای سایرین همقابل تمدید است شامل این طرح می‌شود بنابراین کلیهی نیروهایخدماتی را در بر میگیرد.

ملک‌محمدی در پاسخ به این سئوال نبض نفت که پیش‌بینی شما از این طرح چیست و فکر می‎‌کنیدچه زمانی در این کمیسیون اجتماعیبررسی خواهد شد گفت: قطعااین طرح در سال جاری بررسینمی‌شود؛ چرا که دیگر سال رو به پایان است اما قطعا در سه ماه اولسال آینده به سرانجام خواهد رسید.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که درصورت بررسی شدن اینطرح در کمیسیون اجتماعی چقدر زمان میبرد تا در صحن مجلسمطرح شود گفت: این مسئله بستگی به دستورات متعدد و الویتهاییدارد که در دستور مجلس است اما احتمالا اغلب نمایندگان به دلیلوجود نیروهای قراردادی در تمام شهرستانها و حوزههای انتخابیه،حساسیت مثبتی نسبت به این طرح دارند و قطعا خیلی زود در دستورقرار میگیرد.

ملک‌محمدی در پاسخ به این سئوال که نیروهای شرکتی و خدماتی دستگاههای اجرایی چقدر به نمایندگان مجلس مراجعه می‎کنند وچقدر این موضوع را پیگیری میکنند گفت: اینها مراجعات زیادی دارند و مشتاق هستند که کارمند دولت بشوند، چرا که شرایط کاری آنها بهتر می‌شود و از تبعیض مصون میمانند. نمایندگان مخصوصا درحوزههای انتخابیه و همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی به آنها توجهویژه دارند و موضوع را پیگیری می‌کنند.

https://roydadnaft.ir/1228کپی شد!