دستور کرباسیان در خصوص اخراجی های پارس جنوبی


نماینده دشتی و تنگستان پس از دیدار با مدیر عامل شرکت ملی نفت: تمام نیروی کار استان بوشهر باید در منطقه پارس جنوبی به عنوان نیروی بومی محسوب شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز بر این موضوع تاکید و اهتمام جدی داشت که کل استان بوشهر از شمالی ترین نقطه استان در شهرستان دیلم تا جنوبی ترین نقطه استان در شهرستان عسلویه و شعاع ۱۰۰ کیلومتری پارس جنوبی برای ما بومی پارس جنوبی محسوب می شود و هر گونه خط کشی دیگری تخطی از سیاست و راهبرد وزارت نفت خواهد بود.

https://roydadnaft.ir/1205کپی شد!