پتروشیمی امیرکبیر گواهینامه‌های استاندارد مدیریتی دریافت کرد

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در راستای صحه گذاری بر عملکرد فرایندهای جاری سازمانی، صبح امروز برنامه ممیزی خارجی خود را با حضور تیم ۵ نفره از ممیزان حوزه های مدیریت کیفیت ISO 9001، مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001 ، مدیریت محیط زیست ISO 14001 ، مدیریت انرژی ISO 50001 و مدیریت ریسک ISO 31000 برگزار کرده و در پایان موفق به کسب گواهینامه های استاندارد ایزو از شرکت Quality Austria اتریش شد.

این ممیزی در روز دوشنبه مورخ ۱۳ اسفند در سطح کلیه ادارات و واحدهای مجتمع بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، انجام شد. در جلسه افتتاحیه نیز با حضور مدیران شرکت و تیم ممیزی، ضمن تاکید بر رعایت کلیه الزامات استانداردها توسط مجموعه واحدها و ادارات و همچنین آمادگی انجام شده جهت ارائه شواهد و مستندات مربوطه ، اقدامات لازم برای انجام ممیزی صورت گرفت.

پس از حضور ممیزان در واحدها و ادارات و بررسی مستندات و شواهد مختلف، بر رعایت و برآورده سازی الزامات کلیه استانداردها تاکید شد، بر همین اساس با توجه به موفقیت شرکت در استقرار مناسب استانداردهای ایزو در مجتمع، در نهایت گواهینامه‌های مربوطه برای مدت ۳ سال به این شرکت اعطا شد.

گفتنی است پتروشیمی امیرکبیر از سال ۸۴ و پس از راه‌اندازی واحدها، اقدام به اخذ استانداردهای مدیریتی نموده و به صورت سالیانه بر اساس ممیزی های داخلی و خارجی، گواهینامه های مربوطه تمدید و بروزآوری می شود.

https://roydadnaft.ir/1154کپی شد!