تخصیص منابع جدید برای همسان سازی بازنشستگان

در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه نمایندگان موافقت کردند که منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها صرف همسان سازی بازنشستگان می شود.

بر اساس این پیشنهاد وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها را از ۱۳۲۰ ریال به ازای هر متر مکعب به دو هزار و ۶۰۰ ریال افزایش دهد و منابع حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۲۲-۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف همسان سازی بازنشستگان موضوع بند ج تبصره ۱۲ گردد.

https://roydadnaft.ir/1009کپی شد!