تماس با ما

پست الکترونیکی رویداد نفت به نشانی info@roydadnaft.ir برای دریافت آرا، پیشنهادها و انتقادها، به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با کاربران، در دسترس شما قرار دارد.

صاحب امتیاز: محمد صادق رزمی

مدیر مسئول: محمدصادق رزمی

ایمیل: Admin@Roydadnaft.ir

شماره مجوز:۸۵۶۳۶

جهت مکاتبه با ما از فرم زیر استفاده نمایید: