تازه ترین

ویژه برنامه عید قربان تا غدیر در سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد

ویژه برنامه قربان تا غدیر چهارشنبه ۶ مردادماه در سازمان منطقه ویژه برگزار شد. در این مراسم از کارکنان سادات و دارای نام علی تجلیل شد.

ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 77
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 74
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 70
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 67
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 66

ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 10
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 64
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 62
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 54
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 51
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 50
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 49
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 47
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 46
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 42
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 39
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 36
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 35
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 31
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 27
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 25
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 24
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 23
ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 22

ویژه برنامه جشنعید قربان تا غدیر 18

عکاس : اسماعیل زارع

دیدگاهها